Hartevatn heng saman med Breivevatn, og dette vatnet vert pumpa over til Store Førsvatn frå Breive pumpestasjon.

Frå Store Førsvatn vert vatnet overført til Vatnedalsvatn, og det blir utnytta i Holen I/II og vidare nedover Otravassdraget.

Kartutsnittet er henta frå NVE sitt temakart for vannkraft.