FUNDAMENT

Verdiar

KIKS står for

 • Truverde – KIKS skal vere open og ærleg
 • Kvalitet – KIKS skal arbeide for å bli betre i alle ledd
 • Tryggleik – KIKS skal vere godt budd på alle mulege hendingar

Etiske prinsipp

Tilsette og folkevalde skal:

 • etterleve lover, reglar og menneskerettar
 • stå fram ærleg og heiderleg
 • syte for at KIKS står fram som ope, påliteleg og transparent
 • ikkje gjere noko som kan skade truverdet til KIKS
 • ikkje take mot eller gje gåver som kan påverke integriteten til KIKS
 • ikkje nytte konfidensiell informasjon for å oppnå urettmessige fordelar på eigne eller på KIKS sine vegne

MÅL

Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvaltar av konsesjonskraftrettane
 

DELMÅL

KIKS skal

 • ha den administrative og operative risikoen under kontroll til ei kvar tid, både kortsiktig og langsiktig risiko
 • trygge konsesjonskraftordninga som kommunal og fylkeskommunal rett
 • trygge verdien av konsesjonskraftordninga
 • sikre deltakarane påreknelege og stabile inntekter
 • ha fokus på læring og kunnskap i alle ledd, frå administrasjon, styret, representantskap, deltakarkommunane og i skuleverket
 • bistå deltakarkommunane i kraftrelaterte spørsmål
 • søke samarbeid med andre miljø i konsesjonskraftspørsmål
 • vere opne for utviding av den geografiske verkekrinsen, gjennom kommunar og fylkeskommunar i fellesskap

TILTAK

Ha den administrative og operative risikoen under kontroll til ei kvar tid, både kortsiktig og langsiktig risiko

KIKS skal

 • ha oversikt over alle risikofaktorar og sette i verk tiltak for å kontrollere desse

 

Trygge konsesjonskraftordninga som kommunal og fylkeskommunal rett

KIKS skal

 • orientere kommunestyre og fylkesting om status og utfordringar             
 • halde seminar, gjerne saman med Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) og Samarbeidande kraftfylke, for Sørlandsbenken og Energi- og miljøkomiteen på Stortinget
 • synleggjere utfordringar som KIKS står overfor i aktuelle fora i landsdelen                            
 • ha jamleg kontakt med Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), og gjennomføre møte med NVE og departementet når det er tenleg eller naudsynt

 

Trygge verdien av konsesjonskraftordninga

KIKS skal

 • bruke heimesida til å spreie nøkkelinfo og kunnskap om kor viktig vasskrafta er for kommunar og fylkeskommunar
 • nytte hydrologisk og/eller juridisk ekspertise for å kvalitetssikre grunnlaget for viktige avgjerder
 • vere oppdatert på planlagde utbyggingar og revisjonar med verknad for konsesjonskraftvolumet og/eller kommunane sitt skatteproveny
 • byggje nettverk
 • ha god kunnskap om vassdragsutbygginga med hovudfokus på eigen geografisk virkekrins

 

Sikre deltakarane påreknelege og stabile inntekter

KIKS skal

 • halde gjeldande risikostrategi levande og evaluere/ endre denne jamleg
 • ha tilstrekkeleg reservekapital for å kunne handtere svingingar i inntektene og gjennomføre avviksoppgjer på vegne av deltakarkommunane
   

Ha fokus på læring og kunnskap i alle ledd, frå administrasjon, styret, representantskap, deltakarkommunane og i skuleverket

KIKS skal

 • utvikle og trygge administrativ og fagleg kunnskap
 • syte for styreopplæring, som fast punkt i kvart styremøte
 • utvikle eit samarbeid med eksterne rådgjevarar som gjev meirverdi både til KIKS og rådgjevaren
 • gjennomføre seminar med aktuelle tema for tilsette i deltakarkommunane 
 • gjennomføre pedagogiske opplegg i skuleverket, frå ungdomsskule til universitet
 • samarbeide med LVK om prioriterte utfordringar
 • samarbeide med akademiske miljø for fagleg og organisatorisk utvikling

 

Bistå deltakarkommunane i kraftrelaterte spørsmål

KIKS skal

 • sørgje for at det er tilgong på hydrologisk kompetanse for deltakarane i KIKS.
 • vere synlege for deltakarkommunane og eit kontaktpunkt i kraftrelaterte spørsmål.

 

Søke samarbeid med andre miljø i konsesjonskraftspørsmål

KIKS skal 

 • Samarbeide med LVK og Kraftfylka på nasjonalt nivå om saker som er i KIKS si interesse
 • Samarbeide med andre organisasjonar som arbeider for konsesjonskraftmottakarane sine interesser

 

Vere opne for utviding av den geografiske verkekrinsen, gjennom kommunar og fylkeskommunar i fellesskap

KIKS skal

 • vere opne for å diskutere muleg vidare utviding dersom vi får ein slik førespurnad, med vilkår om at konsesjonskraftkommunar og fylkeskommunen blir deltakarar i fellesskap