Kva er konsesjonskraft?

Det vert skapt store verdiar gjennom regulering av vassdrag og utbyggjing av kraftanlegg. Fordi lokale naturressursar vert nytta, har lokalsamfunnet rett til ein del av desse verdiane. Dette skjer mellom anna gjennom ordninga med konsesjonskraft.