Styret for perioden 1984/87 vart slik samansett: 

  • Gudmund Åkre, SP, leiar
  • Asbjørn Andersen, AP, nestleiar
  • Sverre Kløvfjell, AP
  • Erich Mørch, H
  • Kristen K. Flaa, SP

Arne Tronsen blei engasjert som sekretær, og seinar tilsett i deltidsstilling som dagleg leiar. 

Konsesjonskrafta var som før nemnt rekna til om lag 460 GWh. Av dette ville om lag 1/3 komme frå Aust-Agder kraftverk sine stasjonar, resten frå andre kraftutbyggjarar. 

Før årsskiftet 1984/85 var det kravt uttak av konsesjonskraft frå kraftprodusentar i fem vassdrag: Ulla Førre, Sira Kvina, Otra, Arendalsvassdraget og Tovdalsvassdraget (Uldalsgreina). Ennå var ingen avtale om sal underteikna. Den fyrste avtalen med Aust-Agder kraftverk sikra fondet ei godtgjering på differansen mellom 70/95% av statkraftprisen og sjølvkostprisen. I tillegg fekk fondet 1,15 øre/kWh på frunn av ein god salsavtale kraftverket hadde med Statkraft. 

Avtala var sikra i 5 år. 

Konsesjonskraftuttaket i perioden ser slik ut i GWh: 

Totalt 1985198619871988198919901991
306246446454476490562588
Mål og styring

I vedtektene for konsesjonskraftfondet var føremålet klart. Det var å fremme næringsvirksomhet og trygge bosettingen i kraftutbyggingskommunene.

I samsvar med dette skulle pengane brukast til:

  1. Næringstiltak i kommunane
  2. Kommunale utbyggingstiltak
  3. Fylkeskommunale utbyggingstiltak