KIKS har sidan oppstart i 1984 utbetalt prognosen for komande år. Dette gjerast ved å sikre ein god del av krafta på førehand og nytte reservekapital i år kor spotprisen blir lågare enn budsjettert. Kvar deltakar får utbetalingsprognoser basert på kvar deltakars resultat og opparbeidd reservekapital.

Utbetalingsprognose for 2023
KIKS (totalt)Kr. 1 205 010 000
Agder fylkeskommune Kr. 660 000 000
Arendal Kr. 11 300 000
Birkenes Kr. 4 300 000
Bygland Kr. 37 800 000
Bykle Kr. 111 000 000
Evje og Hornnes Kr. 5 100 000
Flekkefjord Kr. 15 600 000
Froland Kr. 25 210 000
Grimstad Kr. 9 100 000
Hægebostad Kr. 300 000
Iveland Kr. 19 300 000
Kristiansand Kr. 700 000
Kvinesdal Kr. 102 000 000
Lindesnes Kr. 22 300 000
Lyngdal Kr. 4 000 000
Sirdal Kr. 24 800 000
Valle Kr. 47 000 000
Vennesla Kr. 37 600 000
Åmli Kr. 21 300 000
Åseral Kr. 46 300 000

Utbetalingsprognose for 2023 blei vedteke av representantskapet i møte 12. desember 2022. Vi tek atterhald om feil i tabellen. 

Opprinneleg utbetalingsprognose for 2023 var kr. 810 000 000. Med bakgrunn i statens varsla trekk i rammetilskot for kommunar som har konsesjonskraft, blei det beslutta at prognosene for 2023 skulle aukast med kr. 200 000 000. For åra 2024-2026 er prognosene uendra.