Kostnadane er rimeleg greie å budsjettere, mens det er relativt store svingingar i inntektene, grunna endringar i kraftprisane. Budsjett er vedteke basera på kraftpriser 31.08 året før budsjett. For å sjå meir oppdatert korleis utviklinga av resultatet er, sjå månadsrapport som nyttar oppdaterte kraftprisar. 

Driftsinntekter og driftskostnader
Budsjett 2022Budsjett 2021Resultat 2021
Konsesjonskraftinntekter 394 349 000 278 756 258 251 780 618
Annen driftsrelatert inntekt - - -
Sum driftsinntekter 394 349 000 278 756 258 251 780 618
Kjøp av konsesjonskraft 110 994 574 106 680 751 102 292 876
Lønn inkl. sosiale utgifter 3 877 013 3 727 423 3 403 741
Avskrivninger 103 000 100 000 94 244
Eksterne honorarer 2 236 400 2 830 000 1 997 093
Annen driftskostnad 1 176 390 1 143 000 924 318
Sum driftsresultat 118 387 377 114 481 174 108 712 272
Driftsresultat 275 961 623 164 275 084 143 068 346

 

Finansinntekter og -kostnader
Budsjett 2022Budsjett 2021Resultat 2021
Finansinntekter 3 000 000 2 500 000 8 305 383
Finanskostnader - - 4 182 006
Resultat av finansposter 3 000 000 2 500 000 4 123 377
Resultat før overførte konsesjonskraftinntekter 278 961 623 166 775 084 147 191 723
Utbetaling deltakarar390 000 000 160 000 000 180 028 000
Resultat (121 038 377) 6 775 084 (32 836 277)