Kostnadane er rimeleg greie å budsjettere, mens det er relativt store svingingar i inntektene, grunna endringar i kraftprisane. Budsjett er vedteke basera på kraftpriser 31.08 året før budsjett. For å sjå meir oppdatert korleis utviklinga av resultatet er, sjå månadsrapport som nyttar oppdaterte kraftprisar. 

Driftsinntekter og driftskostnader
Budsjett 2023Budsjett 2022Resultat 2022
Konsesjonskraftinntekter 1 423 069 071 394 349 000
Annen driftsrelatert inntekt - -
Sum driftsinntekter 1 423 069 071 394 349 000
Kjøp av konsesjonskraft 115 526 795 110 994 574
Lønn inkl. sosiale utgifter 4 156 158 3 877 013
Avskrivninger 45 305 103 000
Eksterne honorarer 2 092 543 2 236 400
Annen driftskostnad 1 169 030 1 176 390
Sum driftskostnad 122 989 831 118 387 377
Driftsresultat 1 300 079 240 275 961 623

 

Finansinntekter og -kostnader
Budsjett 2023Budsjett 2022Resultat 2022
Finansinntekter 25 000 000 3 000 000
Finanskostnader - -
Resultat av finansposter 25 000 000 3 000 000
Resultat før overførte konsesjonskraftinntekter 1 325 079 240 278 961 623
Utbetaling deltakarar 1 010 300 000 390 000 000
Resultat 314 779 240 (121 038 377)