Kostnadane er rimeleg greie å budsjettere, mens det er relativt store svingingar i inntektene, grunna endringar i kraftprisane. Budsjett er vedteke basera på kraftpriser 31.08 året før budsjett. For å sjå meir oppdatert korleis utviklinga av resultatet er, sjå månadsrapport som nyttar oppdaterte kraftprisar. 

Driftsinntekter og driftskostnader
Budsjett 2024Budsjett 2023Resultat 2022
Konsesjonskraftinntekter 956 855 229 1 423 069 071 882 365 066
Annen driftsrelatert inntekt - - -
Sum driftsinntekter 956 855 229 1 423 069 071 882 365 066
Kjøp av konsesjonskraft 131 710 735 115 526 795 52 897 063
Lønn inkl. sosiale utgifter 8 293 964 4 156 158 3 354 854
Avskrivninger 48 023 45 305 136 612
Eksterne honorarer 2 718 096 2 092 543 1 311 851
Annen driftskostnad 1 597 572 1 169 030 693 371
Sum driftskostnader 144 368 390 122 989 831 58 393 751
Driftsresultat 812 486 840 1 300 079 240 823 971 315

 

Finansinntekter og -kostnader
Budsjett 2024Budsjett 2023Resultat 2022
Finansinntekter 20 000 000 25 000 000 23 046 938
Finanskostnader - - 24 955 798
Resultat av finansposter 20 000 000 25 000 000 (1 908 860)
Resultat før overførte konsesjonskraftinntekter 832 486 840 1 325 079 240 822 062 455
Utbetalt til deltakarane 706 500 000 1 205 000 000 400 000 000
Resultat 125 986 840 120 079 240 422 062 455