Kostnadane er rimeleg greie å budsjettere, mens det er relativt store svingningar i inntektene, grunna endringar i kraftprisane. Budsjett er vedteken basert på kraftpriser 31.08 året før budsjett. For å sjå meir oppdatert korleis utviklinga av resultatet er, sjå månadsrapport som nyttar oppdaterte kraftprisar. 

Driftsinntekter og driftskostnader
Budsjett 2021Budsjett 2020Resultat 2019
Konsesjonskraftinntekterkr 278 756 257kr 279 042 189kr 255 384 577
Annen driftsrelatert inntekt kr - kr - kr -
Sum driftsinntekterkr 278 756 257kr 279 042 189kr 255 384 577
Kjøp av konsesjonskraftkr 106 856 641kr 109 634 342kr 101 831 872
Lønn inkl. sosiale utgifterkr 3 727 422kr 3 699 816kr 3 350 216
Avskrivningerkr 100 000kr 96 800kr 84 988
Eksterne honorarerkr 2 830 000kr 2 860 000kr 2 434 308
Annen driftskostnadkr 1 143 000kr 1 130 000kr 854 008
Sum driftskostnaderkr 114 657 064kr 117 420 958kr 108 555 392
Driftsresultatkr 164 099 193kr 161 621 231kr 146 829 185

 

Finansinntekter og -kostnader
Budsjett 2021Budsjett 2020Resultat 2019
Finansinntekterkr 2 500 000kr 3 400 000kr 9 691 457
Finanskostnader kr - kr - kr 477 668
Resultat av finansposterkr 2 500 000kr 3 400 000kr 9 213 789
Resultat før overførte konsesjonskraftinntekterkr 166 599 193kr 165 021 231kr 156 042 974
Utbetaling deltakararkr 160 000 000kr 180 028 000kr 154 154 000
Resultatkr 6 599 193-kr 15 006 769kr 1 888 974