Styret i fondet skal ikkje lenger overprøve kommunane sin bruk av inntektene. 

AAK og Konsesjonskraftfondet blei samde om ei meir fast godtgjering pr. kWh for heile avtaleperioden. Ny revisjon blei fastsett til 1/1 1995. 

Fylkeskommunen krev meir og meir

Det blei meir og meir klart utover i 1980-åra at departementet ville styrke fylkeskommunen sin rett til å ta ut og nytte all konsesjonskraft utover alminneleg forsyning til regional utvikling. Ein glidande prosess har vore i gang i Aust-Agder ved kvar avtalerevisjon. Avtalen pr. 1/1 1995, som gjeld fram til 1/1 2010 vitnar og om det. 

  1. Den enkelte kommune får tildelt i sin helhet konsesjonskraft tilsvarende alminnelig forsyning tillagt 10 GWh.
  2. For den delen av konsesjonskraften som er større enn det som går frem av pkt.1, skal inntektene fordeles mellom Konsesjonskraftfondet og fylkeskommunen slik: 
Konsesjonskraft tildelt Bykle:Fondet41,7%
Fylkeskommunen58,3%
Konsesjonskraft andre kommuner:Fondet48,0%
Fylkeskommunen52,0%
Endringer i volum etter 1.1.1995 skal fordeles slik:Fondet40%
Fylkeskommunen60%

Fylkeskommunen vaknar

Pengestraumen frå konsesjonskrafta har blitt meir og meir viktig for fylkeskommunen, som i dag har ei heilt anna rolle enn då avtala om konsesjonskraftfondet blei vedteken. og i 2003 sett fylkeskommunen fram krav om reforhandling av avtala. Siktemålet for fylkeskommunen var å få ein større del av konsesjonskraftinntektene.