Agder fylke blei til då Aust-Agder og Vest-Agder fylke slo seg saman 1. januar 2020. Fylket grenser til Rogaland i vest og Vestfold og Telemark i nord og aust, måler 16 500 km2 og har i overkant av 300 000 innbyggjarar. Fylkeshovedstaden er Kristiansand. Agder fylke har totalt 25 kommunar, kor 19 kommunar har rett på konsesjonskraft og er medlem i KIKS. 

Kommunane er primærrettigheitshavar av konsesjonskrafta, inntil forbruk til alminneleg forsyning i kommunen. Den overskytande krafta vert då fordela til fylkeskommunen som er sekundærrettigheitshavar. Agder fylkeskommune tek ut kraft frå ei rekke kraftverk i ei rekke vassdrag fordi kommunane som har eit lågare forbruk enn konsesjonskraftvolum ligg spreidd. Det er kommunane Bykle, Valle, Åseral, Sirdal og Kvinesdal som har eit høgare volum enn forbruk, og det overskytande vert forvalta av Agder fylkeskommune.

Kjelder: Agder fylkeskommune, KIKS, Wikipedia.