I 2020 starta administrasjonen opp eit arbeid med å utforme ny heimeside. Visjonen var å ha ei heimeside som våre deltakarar kunne bruke som eit verktøy i sin kvardag. Gjennom tilgjengeleg oppdatera informasjon ynskjer KIKS at sida vert bruka som kunnskapsgrunnlag for relevante sakar i kommunane. 

Sida er fortsatt under arbeid, men vi håpar at den vert nytta frå dag ein. De er også velkomne til innspel for å gjere sida til eit nyttig verktøy, så send oss gjerne ein e-post.

Håpar dykk lærer meir enn dykk visste om konsesjonskraft og hvilke verdiar som vert skapt i Agder. 

Velkomen til innbyggjaren, politikaren, studenten og den nysgjerrige!